Pripojenie do internetu

Cenník vysokorýchlostného pripojenia do internetu pre firmy - planý od 1.1.2017

NETPC ( BASIC )
Program je určený pre štandartné využívanie internetu s neobmedzeným objemom prenesených dát

 • odporúčané pre pripojenie 1 - 5 PC do internetu
 • minimálna rýchlosť pripojenia do internetu 10 Mbps download / 10 Mbs upload
 • maximálna rýchlosť pripojenia do internetu 60 Mbps download / 60 Mbps upload
 • fair use policy neuplatňované
Aktivácia   0 EUR
Cena za program 23 EUR

Cena pre neplatičov DPH ( SZČO ) : 

Aktivácia     0 EUR
Cena za program 19,2 EUR


NETSOHO

Profesionálny prístup k internetu s neobmedzeným objemom prenesených dát , určený pre malé spoločnosti  

 • odporúčané pre pripojenie 1 - 10 PC do internetu
 • minimálna rýchlosť pripojenia do internetu 30 Mbps download / 30 Mbs upload
 • maximálna rýchlosť pripojenia do internetu 80 Mbps download / 80 Mbps upload
 • 1x verejná IP adresa v prípade potreby
 • fair use policy neuplatňované

Aktivácia   0 EUR
Cena za program 90 EUR


 

NETLAN

 Profesionálny prístup k internetu s neobmedzeným objemom prenesených dát , určený pre veľké spoločnosti

 • odporúčané pre prípojenie rozsiahlej LAN siete klienta do internetu
 • verejné IP adresy podľa potreby
 • Manažovaný firewall, VPN server
 • garantovaná minimálna rýchlosť pripojenia internetu 60Mbps download / 60 Mbps upload
 • maximálna rýchlosť pripojenia do internetu 100 Mbps download / 100 Mbps upload
 • fair use policy neuplatňované
 • Hotline

Aktivácia   0 EUR
Cena za program dohodou

 

Všetky ceny sú uvedené bez DPH

 


 

K stiahnutiu

LAN pripojenie do internetu

 
V prípade , že máte záujem o pevné pripojnie do internetu vo Vašej administratívnej budove
kontaktujte nás e-mailom na adrese : sales@net-trade.sk 
 
 
 
 
 

Vysvetlivky

 • Minimálna rýchlosť je pre službu internetového prístupu je rýchlosť potrebná na to, aby služba internetového prístupu vo zvolenom Účastníckom programe mohla byť zriadená. 
 • Bežne dostupná rýchlosť je rýchlosť, ktorú účastník môže väčšinu času očakávať pri prístupe k službe internetového prístupu. Hodnota bežne dostupnej rýchlosti je 70 percent z príslušnej maximálnej rýchlosti. 
 • Maximálna rýchlosť je rýchlosť, ktorú je možné dosiahnuť v častiach dňa so slabou prevádzkou (od 0:00 hod do 6:00 hod), za predpokladu že k zariadeniam Podniku nie sú pripojené zariadenia negatívne ovplyvňujúce rýchlosť pripojenia. Maximálna rýchlosť je zároveň proklamovanou rýchlosťou. 
 • Významné odchýlky od Maximálnej rýchlosti môžu na čas trvania významnej odchýlky obmedziť alebo znemožniť využívanie dátovo náročnejších obsahov. 
 • Uvedené hodnoty rýchlostí internetového prepojenia sú merateľné na transportnej vrstve Siete a sú určené ako množstvo prenesených dát za jednotku času (v prípade prijímania dát ako množstvo prijatých dát a v prípade odosielania dát ako množstvo odoslaných dát. 
 • Uvedené charakteristiky a hodnoty jednotlivých druhov rýchlostí sú na strane Účastníka podmienené spôsobom a kvalitou pripojenia koncových zariadení, ich kvalitou a množstvom. Na kvalitatívne parametre služby vplýva zaťaženosť serverov, na ktoré sa Účastník pripája. To znamená, že hoci Sieť umožňuje využívať stanovenú rýchlosť pripojenia, v dôsledku kapacít serverov, na ktoré sa Účastník pripája, táto nemusí byť dosiahnutá. Na kvalitu a rýchlosť služby vplývajú technické parametre (latencia – odozva, kolísanie kvalita prenosu - jitter a stratovosť paketov) čím viac Účastníkov zdieľa šírku pásma v rovnakom časovom okamihu, tým je maximálna okamžitá rýchlosť nižšia. Rýchlosť prístupu do internetu môže v prípade Účastníkov využívajúcich službu Televízie závisieť od využívanej šírky pásma službou Televízie. Nedosahovanie stanovených kvalitatívnych parametrov Služby v dôsledku faktorov, ktoré nemajú pôvod v Sieti alebo v Službe, nie je nedostatkom poskytovanej Služby. Žiadna z uvedených hodnôt nie je garantovaná, tým nie sú dotknuté práva súvisiace s uplatnením prostriedkov nápravy. 
 • Agreácia je počet účastníkov pripojených v danom momente na internetovú linku Poskytovateľa v určitej lokalite. Uplatnenie agregácie má za následok zníženie maximálnej okamžitej rýchlosti. Počet zákazníkov zapojených do rovnakého uzla – zákazníci na jednom uzle zdieľajú určitú šírku prenosového pásma. Čím viac zákazníkov zdieľa šírku pásma v rovnakom časovom okamihu, tým je maximálna okamžitá rýchlosť nižšia. Pri Maximálnej rýchlosti 10 Mbit/s je možné stiahnuť HD video o veľkosti 10 GB za 133,3 minút, video v SD kvalite o veľkosti 700 MB za 9,3 minúty, textový súbor alebo prezentáciu o veľkosti 20 MB za 16 sekúnd, zvukový MP3 súbor o veľkosti 5 MB za 4 sekundy.Pri bežne dostupnej rýchlosti 7 Mbit/s (70% z Maximálnej rýchlosti) je možné stiahnuť HD video o veľkosti 10 GB za 190,5 minút, video v SD kvalite o veľkosti 700 MB za 13,3 minút, textový súbor alebo prezentáciu o veľkosti 20 MB za 22,9 sekúnd, zvukový MP3 súbor o veľkosti 5 MB za 5,7 sekúnd. 
 • Prostriedky nápravy dostupné spotrebiteľom pre prípad trvajúcej alebo opakujúcej odchýlky od vyššie uvedených parametrov Služby a podmienky ich uplatnenia sú upravené vo Všeobecných podmienkach. Spotrebiteľ môže uplatniť uvedené prostriedky nápravy aj pri veľkých trvajúcich alebo opakujúcich odchýlkach skutočného výkonu služby internetového prístupu, pokiaľ ide o parametre vymedzené vyššie, od výkonu vymedzeného vyššie za predpokladu, že tieto odchýlky boli zistené mechanizmom certifikovaným príslušným orgánom štátnej správy.
201006021500590.need_help

Potrebujete pomôcť pri výbere vhodného zariadenia ? neváhajte nás kontaktovať : sales@net-trade.sk

Váš košík je prázdny